• Tháng Tám 12, 2020
Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 (kèm Phụ lục)./.
(Chi tiết xem văn bản đính kèm)
Tập tin đính kèm
PHỤ LỤC KÈM THÔNG TƯ 04.2020.pdf (629.67 kb, 41 lượt xem)
THÔNG TƯ 04.2020.TT.BVHTTDL.pdf (815.22 kb, 53 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật