• Tháng Tám 12, 2020
Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 11/8/2020./.
(Chi tiết xem văn bản đính kèm)
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật