• Tháng Tám 12, 2020
Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, có hiệu lực từ ngày 05/8/2020./.
(Chi tiết xem văn bản đính kèm)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật