• Tháng Tám 5, 2020
Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/08/2020
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật