• Tháng Bảy 22, 2020
Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/07/2020 về Đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(Đính kèm Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ )
Tập tin đính kèm
CV868.TTg.NC đính chính QĐ 774.pdf (365.55 kb, 14 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật