• Tháng Sáu 16, 2020
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cụ thể:
Một là bí mật Nhà nước độ Mật trong hoạt động thanh tra gồm: kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra và nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.
Hai là bí mật Nhà nước độ Mật trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm: họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác; báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo; và báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.
Ba là bí mật Nhà nước độ Mật Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm: họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác; nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng; kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng; và những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.
Ngoài ra, Thủ tướng còn ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh và Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
(Đính kèm Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020; Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020; Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật