• Tháng Sáu 2, 2020
Tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam là một hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là sự chung tay của xã hội để giúp những người lầm lỡ trở thành người có ích, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
对于赦免者、监视居住期限未满有条件释放的人、执行届满监禁刑法就回归社会的人是越南人、外国人和没有现住国籍的人来说,重新融入社会是有深刻人文意义的社会政治活动。这是全社会的合力,以帮助错过的人成为有益的人,为防止、控制罪犯和社会弊端的事业做出贡献。
Để quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng tại Điều 45, ngày 17 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 và thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.
为了详细规定关于执行重新融入社会的《刑事判决执行法》第45条,2020年04月17日政府颁发第49/2020/NĐ-CP号议定。本议定自2020年06月15日起生效并制定取代政府于2011年09月16日颁发的第80/2011/NĐ-CP号议定。
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung sau:
政府于2020年04月17日颁发的第49/2020/NĐ-CP号议定详细规定执行以下的内容:
1. Các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân
1. 给犯人进行准备重新融入社会的措施
- Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân.
心理咨询,帮助犯人办法律手续。
- Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân.
职业定向,提高犯人找到工作的可能性。
- Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng.
用监狱中的社会融入基金取出的资金给重新融入社会的犯人进行补助。
- Thông báo phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù.
通知给执行监禁刑罚到期的犯人知道。
2. Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù
2. 确保执行届满监禁刑罚的犯人重新融入社会的措施
- Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng
关于重新融入社会进行通知、通讯、教育
- Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý
在心理方面进行帮助,互助犯人办理法律手续
- Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù
职业培训,为执行届满监禁刑罚的犯人寻找工作
- Các biện pháp hỗ trợ khác
其他的帮助措施
3. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng
3. 各部门、各级人民委员会、机关、组织、个人在采用确保重新融入社会的办法中的责任
- Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.
公安部、国防部、劳动荣军与社会事业部、司法部、信息和媒体部、财政部和有关的部门、机关、组织。
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.
省、县、社人民委员会的责任
- Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh, huyện, xã.
省、县、社公安的责任
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù./.
机关、组织、个人、家庭参加教育、帮助犯人执行届满监禁刑罚。
(đính kèm Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ)
(附属于政府于2020年04月17日颁发的第49/2020/NĐ-CP号议定)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật