• Tháng Sáu 2, 2020
Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, quy định địa điểm công cộng không được uống rượu bia, cụ thể sau:
越南政府于2020年02月24日颁发关于规定禁止喝酒精、啤酒的公共场所的《预防和控制酒精和啤酒危害法》若干条款详细规定的第24/2020/NĐ-CP 号议定,具体如下:
Ngoài các địa điểm như cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; Cơ sở bảo trợ xã hội và nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia theo Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia bao gồm:
除了医疗设施,在教学、学习、工作期间的教育机构,18岁以下人士的娱乐、抚养、照顾场所,吸毒所、义务教育机构、少年管教所、囚犯拘留设施和其他拘留设施,社会保障机构和在工作时间内的国家机关、政治组织、社会 - 政治组织、职业 – 社会政治组织、公共事业单位等地点,根据《预防和控制酒精和啤酒危害法》第10条被获准进行酒精、啤酒贸易的地方以外,禁止喝酒精、啤酒的公共场所包括:
1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.
1. 公园,除公园场所内已在本议定起效日期之前获得酒类经营许可证的餐馆外。
2. Nhà chờ xe buýt.
2. 公交候车亭
3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia./.
3. 在按照主要功能、任务和职能举行活动期间的电影院,剧院,文化体育设施,除举行使用酒精、啤酒的文化、饮食节的场合。
(đính kèm Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ)
(附属于政府于2020年02月24日颁发的第24/2020/NĐ-CP号议定)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật