• Tháng Sáu 2, 2020
Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài cụ thể sau:
根据政府于2020年02月24日颁布关于修改、补充政府于2016年10月04日规定的牌照税的第139/2016/NĐ-CP号议定若干条款的第22/2020/NĐ-CP号议定,一些场合被免征使用牌照税,具体如下:
1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
1. 在成立或者参加生产、经营的第一年,可免征使用牌照税的对象(自01月01日至12月31日)包括:
- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
新成立组织(被提供新税号、新营业号)
- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
第一次参加生产、经营的家庭户、个人、个人群体
- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
在免征使用牌照税期间,若有组织、家庭户、个人、个人群体成立分公司、代表处、经营地点,在组织、家庭户、个人、个人群体被免征使用牌照税期间的分公司、代表处、经营地点就被免征使用牌照税。
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
2. 从营业户转移的中小型企业(根据《中小型企业支持法》第十六条的规定)在自授予第一次企业登记许可证起的三年内被免征使用牌照税。
- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
在免征使用牌照税期间,若有中小型企业成立分公司、代表处、经营地点,在中小型企业被免征使用牌照税期间的分公司、代表处、经营地点就被免征使用牌照税。
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
在本议定起生效之前成立的中小型企业的分公司、代表处、经营地点(属于根据《中小型企业支持法》第十六条的规定被免征使用牌照税的场合)分公司、代表处、经营地点被免征使用牌照税的时间就自本议定生效之日起至中小型企业免征使用牌照税之时止计算。
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
在本议定起生效之前从营业户转移的中小型企业,就根据《中小型企业支持法》第十六条和第三十五条的规定免征使用牌照税。
3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập./.
3. 公立普通教育机构与公立学前教育机构。
(Đính kèm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ)
(附属于政府规定的第22/2020/ NĐ-CP号议定)
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật