• Tháng Bảy 26, 2018
Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.
Toàn văn Nghị quyết:
Tập tin đính kèm
54.signed.pdf (377.53 kb, 30 lượt xem)