• Tháng Năm 26, 2020
Thông tư 24/2020/TT-BCA được ký ban hành ngày 10/3/2020 của Bộ Công an gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng 19 biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Tập tin đính kèm
TT- 24-2020-TT-BCA..pdf (803.55 kb, 13 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật