• Tháng Năm 26, 2020
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.
Tập tin đính kèm
Nghị định 26-2020-NĐ-CP..pdf (372.71 kb, 7 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật