Tháng Hai 17, 2020

Ngày 16/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Định, QUV - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh; Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh- Trưởng phòng Tư pháp quận; lãnh đạo các đoàn thể, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật quận; Chủ tịch UBND – UBMTTQVN, công chức tư pháp – hộ tịch 20 phường.

Năm 2019, Phòng Tư pháp quận với vai trò Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã tham mưu thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các hội thi; biên soạn 14 đề cương với 3.800 tài liệu tuyên truyền; phối hợp các phòng, ban, đơn vị quận tổ chức Ngày hội tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”…; Qua đó, kịp thời phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, tập trung thực hiện các Đề án, Chương trình của Trung ương, thành phố về nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đơn vị vận động kinh phí xã hội hóa trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền. Với những kết quả đã đạt được, ngành tư pháp của quận tiếp tục là đơn vị đứng đầu thành phố và đang được đề nghị nhận cờ thi đua thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Định, Phó Chủ tịch UBND quận biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các đồng chí thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận, các phòng, ban, đơn vị quận và các phường đã có nhiều sáng tạo tìm ra các giải pháp mô hình mới để làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Đồng thời, đề nghị Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận phân bổ, sắp xếp thời gian hợp lý để công tác tuyên truyền được thực hiện trải đều trong năm. Lưu ý hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Cũng trong Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho 18 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phồ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019; 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tham gia tốt Hội thi tìm hiểu pháp luật chào mừng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – 09/11”.

 

Tháng Sáu 18, 2019

            Thực hiện Kế hoạch số 3046/KH-STP-PBGDPL ngày 29/5/2019, ngày 12/6/2019, Sở Tư pháp Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các đối tượng là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Đại diện lãnh đạo/bộ phận pháp chế/người được bố trí làm công tác PBGDPL của Sở ngành, đoàn thể Thành phố; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện; Lãnh đạo Phòng Tư pháp 24 quận, huyện (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện); Đại diện một số phường, xã, thị trấn; Ban Thư ký Hội đồng.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vũ đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Công văn hướng dẫn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố; Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc, thường xuyên, phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Vũ , Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố,

Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Việt Thái, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp báo cáo các chuyên đề

          Chuyên đề 1: triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Công văn hướng dẫn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

            Chuyên đề 2: triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP; công tác chuẩn bị tổ chức việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020.

             Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã tổ chức lấy ý các đại biểu tham dự về Dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị, đồng chí Trần Việt Thái, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp báo cáo các chuyên đề

           Nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đã được các đại biểu thẳng thắn phát biểu, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

           Kết thúc Hội nghị, Sở Tư pháp đã đề nghị các các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

       Nhiệm vụ chung: tổ chức quán triệt, triển khai, phân công cán bộ tham mưu theo dõi thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

           Nhiệm vụ cụ thể:

           a) Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp

           - Chủ động nghiên cứu, xây dựng, thực hiện giải pháp đảm bảo các nội dung chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP.

          - Gửi báo cáo đánh giá, chấm điểm năm 2019 về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 để tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 28/02/2020.

            b) Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

               - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Sở, ngành, đoàn thể  thành phố, quận huyện; phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định bằng các hình thức phù hợp như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua thông tin pháp luật đến đội ngũ làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp thành phố;

           - Chỉ đạo, hướng dẫn việc phân công, bố trí người phụ trách Tủ sách pháp luật theo quy định của Quyết định này;

          - Tổ chức rà soát, phân loại đơn vị cấp xã trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ  theo Quyết định; rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật và quyết định hướng xử lý phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quyết định; nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý;

           - Rà soát, chuẩn bị điều kiện tổ chức cập nhật sách, tài liệu trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng và phạm vi quản lý; bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ này.

           - Kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định của Quyết định này tại địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh giao lưu tại Hội nghị

 

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT