Tháng Tư 4, 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hòa giải cơ sở năm 2018 và lồng ghép phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường bộ cho các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn phường.

Trong thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở luôn được Ủy ban nhân dân phường quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định; thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hòa giải viên, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, tránh để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân.

Cũng trong tháng 3/2019, UBND Phường đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường bộ và giải đáp thắc mắc cho người dân trên địa bàn. Tại Hội nghị, Ông Lê Võ Năm – Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Quận 11 đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn Nhân dân cách thức sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy; qua đó, ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

 

September 4, 2019

Thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; ngày 28/5/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2019.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường - Trưởng Ban phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số kỹ năng cơ bản trong phổ biến, giáo dục pháp luật như: kỹ năng chọn nội dung chủ đề, đề tài, kỹ năng nói, kỹ năng tuyên truyền…

Qua tập huấn, đã trang bị kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đến các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

Tháng Mười 14, 2019

Ngày 24/6/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và quy định chi tiết tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, cụ thể: Hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật (từ Điều 5 đến Điều 9) và hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 10 đến Điều 13) với nội dung cụ thể:

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật, gồm:

+ Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Vụ việc, vướng mắc pháp lý; bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại;

+ Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp;

+ Văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

+ Cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có);

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật;

+ Tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định.

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được ban hành trong thời điểm Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách, quy định nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác thực thi pháp luật nhằm thực thi mạnh mẽ thông điệp “Chính phủ kiến tạo” trong giai đoạn hiện nay, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu thực tiễn hỗ trợ pháp lý của công đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Như vậy, với những quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiếp cận, tham khảo các bản án, quyết định của tòa án, các văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp, các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật… (được phép công khai), qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật./.

Tháng Mười Một 12, 2019

Ngày 9/10/2019, tại Hội trường 1, Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận tổ chức Hội nghị Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, Công chức Tư pháp, Kế toán, Thủ quỹ Ủy ban nhân dân 15 phường và Báo cáo viên pháp luật quận.

Tại Hội nghị, Luật sư Dương Quang Thọ, đã phổ biến những nội dung cơ bản các quy định mới của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng những tình huống thực tiễn. Qua đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận nắm vững các quy định của pháp luật, từ đó thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tháng Sáu 15, 2019

Chiều ngày 14/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ đã tổ chức giao ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội nghị có sự tham dự của Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cùng hơn 29 thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng tham dự.

Qua buổi làm việc, Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thành viên và UBND các xã, thị trấn đã có sự chủ động tham mưu, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị gắn với nhiêm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách đảm bảo mỗi đơn vị từ nay đến cuối năm 2019 có ít nhất 01 nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại 07 xã, thị trấn. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần chủ động và tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân tại địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện và kế hoạch địa phương đã đề ra liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật định kỳ hàng quý, 6 tháng để tìm ra giải pháp thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại địa phương cũng như biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác. Ngoài ra, các địa phương cần kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác về huyện để có hướng chỉ đạo thực hiện thống nhất.

                                                              

Tháng Năm 28, 2019

Nhằm phổ biến mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018 góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành Luật An ninh mạng của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện, ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Sáng nay, ngày 28 tháng 5 năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, giáo viên các trường và đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện với sự hướng dẫn của Ông Dương Quang Thọ - Báo cáo viên pháp luật thành phố - nguyên Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng Mười 14, 2019

Kể từ ngày 16/10/2019, mức thu lệ phí và các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí căn cước công dân được thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Một số nội dung cụ thể của Thông tư số 59/2019/TT-BTC:

1. Mức thu lệ phí (Điều 4):

- Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

2. Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí (Điều 5):

a) Các trường hợp miễn lệ phí:

- Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

b) Các trường hợp không phải nộp lệ phí:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định.

- Đổi thẻ căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân./.

Tháng Mười Một 12, 2019

Ngày 21/9/2019, tại Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản (Số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1), Phòng Tư pháp Quận 1 phối hợp Quận đoàn 1 tổ chức Vòng sơ kết hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" năm 2019.

Vòng sơ kết hội thi thu hút 12 đội thi với 60 lượt thí sinh tham dự. Các đội thi gồm 05 người/đội. Các thí sinh tham gia dự thi là các đoàn viên trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 1 và 01 đội khách mời đến từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần thi thứ nhất, các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và soạn thảo 01 văn bản hành chính trên máy tính. Trong phần thi thứ hai, các thí trả lời 01 câu hỏi tự luận với chủ đề liên quan đến: đạo đức công vụ, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ, quy chế văn hóa công sở.

Căn cứ tổng điểm của các thành viên trong đội thi, Ban Tổ chức lựa chọn 05 đội thi có kết quả cao nhất tham gia Vòng chung kết hội thi. 05 đội thi có kết quả cao nhất cụ thể như sau: đội thi phường Cầu Ông Lãnh, đội thi Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội thi phường Tân Định, đội thi phường Cầu Kho và đội thi phường Bến Thành. Vòng chung kết hội thi sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/9/2019 (thứ Bảy) tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 1.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 28/11/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 5 với sự tham dự của gần 500 đại biểu bao gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Trọng tài Thương mại 2010 và các văn bản có liên quan do Thạc sĩ Vũ Trọng Khang – Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM Tracent. Tổng thư ký hội trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trả lời 5 ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo.

Chuyên đề 2: đối thoại các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tự nguyện do Bà Nguyễn Ngọc Giao Châu – Trưởng phòng khai thác thu nợ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trao đổi, giải đáp thắc mắc cho người lao động 15 ý kiến với các nội dung xoay quoanh việc tính lương hưu, được hưởng tỉ lệ phần trăm như thế nào đối với đối tượng đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện và trong nhà nước; ngoài nhà nước; đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Qua buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nắm vững về chế định Trọng tài Thương mại cũng như trình tự thủ tục pháp lý, tranh chấp theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản có liên quan. Nâng cao việc nhận thức ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thi hành Pháp luật về quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Tháng Tám 8, 2019

Sáng 05/7/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo những công việc, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PBGDPL đã hoàn thành; việc nhiều đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL và một số kết quả đáng khích lệ như:

Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Huyện, đảm bảo nội dung, yêu cầu của cấp trên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương; qua đó, góp phần phòng ngừa và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới, ngày càng phù hợp hơn với đối tượng cần tuyên truyền; một số hình thức tuyên truyền ở cơ sở đạt hiệu quả cao như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, PBGDPL lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ, ấp, PBGDPL trong học sinh, xây dựng tiểu phẩm pháp luật, phiên tòa giả định, chương trình phát thanh trên Đài phát thanh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Huyện đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng cần triển khai thực hiện tốt các việc sau: chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng và UBND các xã - thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL, nắm bắt tình hình tuân thủ và chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với thường trực Hội đồng về nội dung, lĩnh vực, đối tượng và hình thức tuyên truyền cho phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ph biến, giáo dc pháp lut giai đon 2018 – 2021” năm 2019./.