Tháng Tám 29, 2018

Nhằm giúp Nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt, hiểu đúng thực chất dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và những lợi ích khi thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những thông tin và luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, xúi giục, lôi kéo ngừng việc, biểu tình, có hành vi trái pháp luật ảnh hướng đến quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của chính người lao động. Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông và Bình Khánh tổ chức 02 buổi thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho đội ngũ tuyên truyền viên, Ban nhân dân ấp, đặc biệt là người lao động của huyện Cần Giờ đang làm việc tại công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Tháng Mười Hai 20, 2018

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Cần Giờ tổ chức họp thành viên Hội đồng và đại diện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai và chuẩn bị công tác kiểm tra, xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Theo đó, thời gian tổ chức kiểm tra địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dự kiến diễn ra từ ngày 07 - 15/01/2018 tại 07/7 Ủy ban nhân dân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ với sự tham dự kiểm tra của thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đồng thời cũng là thành viên đoàn kiểm tra đánh giá.

Qua hội nghị, Ông Huỳnh Văn Tiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng - Trưởng phòng Tư pháp thay mặt Hội đồng thống nhất nội dung đề xuất chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra, xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của Phòng Tư pháp. Đồng thời lưu ý các thành viên đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu, rà soát các nội dung được phân công phụ trách trước khi tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, đánh giá được khách quan, minh bạch. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra, chú trọng công tác đánh giá đúng thực tế để đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Tháng Tám 30, 2018

Nhằm để nâng cao hiệu quả công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ đã tổ chức 07 buổi tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại xã, thị trấn thu hút hơn 430 người tham gia. Qua buổi tập huấn, các lực lượng tham dự đã được báo cáo viên hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ và những thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải cơ sở cũng như các giả định, tình huống thực tế thường gặp trong đời sống. Qua đó đã góp phần giúp các đối tượng nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở trong quá trình thực hiện hòa giải và tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn.

Tháng Mười Hai 28, 2018

Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức giao ban công tác Tư pháp Quý IV năm 2018 với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của 07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua giao ban, bên cạnh tháo gở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tư pháp và định hướng các nội dung nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019, Ông Huỳnh Văn Tiệp - Trưởng phòng Tư pháp còn đề nghị cán bộ, chuyên viên Phòng Tư pháp tích cực tham gia hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các xã, thị trấn giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, cũng như yêu cầu cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thường xuyên có trao đổi, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ được giao để Phòng Tư pháp có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

September 5, 2018

Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn 2018 - 2021, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các Kế hoạch của Thành phố và huyện các năm tiếp theo, Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung như:

1.Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung Kế hoạch số 3085/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Chủ động xây dựng và ban hành văn bản triển khai Kế hoạch số 3085/KH-UBND giai đoạn 2018 – 2021 và năm 2018 trong ngành, trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở đoàn, hội (hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch PBGDPL năm 2018 đã ban hành từ đầu năm cho phù hợp với Kế hoạch 3085/KH-UBND) trước ngày 05/9/2018; dự toán kinh phí ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021 cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí theo quy định và hướng dẫn của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

3. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021, đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

a) Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn gửi Phòng Tư pháp có ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Trên cơ sở ý kiến của Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Luật gia huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật, đánh giá kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2016; trên cơ sở ý kiến các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể dự họp, phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu tư vấn cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 -2021. Việc thực hiện Đề án xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 -2021 phải đảm bảo đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, việc huy động, sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) cho Đề án phải thể hiện rõ hiệu quả xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật, giảm chi ngân sách; kết quả thực hiện phải có ý nghĩa trong việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cơ chế ưu đãi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo chung thực hiện các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 (không thành lập Ban Chỉ đạo riêng) đề xuất Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ra quyết định thành lập Ban Điều hành thực hiện các Kế hoạch/Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nêu tại Kế hoạch 3085/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018; kèm dự thảo quy chế phối hợp (chung) của các thành viên trong Ban Điều hành để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các Đề án. Trong trường hợp đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành các kế hoạch, thực hiện Đề án trước tháng 8/2018 liên quan đến thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đề nghị cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thực hiện rà soát và nhanh chóng thực hiện thủ tục giải thể và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 25/8/2018.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2015 – 2018” trong năm 2018. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này đến năm 2021.

5. Phòng Tư pháp tiến hành rà soát phối hợp với Phòng Nội vụ điều chỉnh, bổ sung kiện toàn tổ chức và Quy chế Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện theo hướng bổ sung các quy định về trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cơ quan thường trực và từng thành viên theo tinh thần đổi mới của Kế hoạch 3085/KH-UBND.

6. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ mới nêu trên, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật khác được Ủy ban nhân dân huyện phân công, trong đó, cần chú trọng các nội dung sau:

a) Phát động hưởng ứng phong trào thi đua theo Kế hoạch số 7207/KH-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2013 – 09/11/2023 trên địa bàn huyện đến từng tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và đến năm 2023, trước mắt là xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tiếp tục phổ biến sâu rộng và theo chuyên đề Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2018, có hiệu lực năm 2018, 2019; các chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở; lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội; y tế; thuế; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; hình sự; an toàn giao thông; quy chế dân chủ ở cơ sở; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; luật trẻ em; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; quốc phòng – an ninh; nghĩa vụ quân sự... và các nội dung phát sinh đột xuất từ tình hình thực tế (nếu có) liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

c) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, về trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức nhà nước, về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

d) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cấp và duy trì có hiệu quả mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện; đăng tải thông tin pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý; công khai, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành hoặc soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

e) Việc tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 3085/KH-UBND nêu tại Công văn này.

7. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018:

a) Từ kinh phí cấp cho Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được bố trí trong dự toán chi từ ngân sách huyện năm 2018.

b) Từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở , xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa hợp pháp (nếu có).

d) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể căn cứ theo quy định tại các văn bản ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó.

 

September 10, 2018

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra huyện) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với sự tham dự của hơn 90 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức phụ trách công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công chức tư pháp xã, thị trấn; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và đại diện Ban Thanh tra nhân dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Bình Chánh.

Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố, Báo cáo viên Hội nghị đã giới thiệu các văn bản pháp luật:

1. Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

2. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

3. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra chính phủ ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

4. Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Huyện.

September 18, 2018

Nhằm kiểm tra kiến thức của các cá nhân thực hiện công tác lãnh đạo, tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các hòa giải viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, hình thức, biện pháp hòa giải, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân giúp mọi người có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật, góp phần hạn chế xung đột, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Sáng nay ngày 18/9/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ  đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức và “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 thu hút hơn 250 thí sinh và cổ động viên tham gia. Qua hội thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phần thi tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức và 05 giải cho các tập thể xuất sắc trong phần thi "Hoà giải viên giỏi" năm 2018.

 

September 28, 2018

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và kiến thức pháp luật liên quan đến các vấn đề về tranh chấp đất đại, ô nhiễm môi trường, hôn nhân gia đình... cho người dân trên địa bàn huyện. Sáng nay, ngày 28 thánh 9 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ và Ủy ban nhân dân xã Long Hòa phối hợp cùng Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Long Hòa với sự tham gia tư vấn của các Luật sư trên địa bàn thành phố và đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn trên địa bàn huyện đã thu hút hơn 100 lượt người tham gia.

September 28, 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021,

Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn 2018 - 2021, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung Kế hoạch 2686/KH-UBND phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chủ động xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch 2686/KH-UBND giai đoạn 2018 – 2021 và năm 2018 trong ngành, trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở đoàn, hội; dự toán kinh phí ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021 cho công tác PBGDPL gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Tổ chức thực hiện các Đề án PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021:

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn gửi Sở Tư pháp có ý kiến trong quý III/2018. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

          b) Sở Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng, tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa PBGDPL.

          c) Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo chung thực hiện các Kế hoạch, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thí điểm bổ sung chức năng, nhiệm vụ thực hiện công việc phục vụ cho tổ chức hoạt động PBGDPL cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và một số quận, huyện tiêu biểu đi hợp tác, học tập kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở nước ngoài.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2015 - 2018”: tổ chức lễ ra mắt và vận hành chính thức Cổng Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật TP. Hồ Chí Minh (trong đó có Tủ sách pháp luật điện tử); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này đến năm 2021.

6. Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ/Phòng Nội vụ điều chỉnh, bổ sung kiện toàn tổ chức và Quy chế Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, quận, huyện theo tinh thần đổi mới của Kế hoạch 2686/KH-UBND.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về PBGDPL và các nhiệm vụ có liên quan PBGDPL khác được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công, trong đó, cần chú trọng các nội dung sau:

a) Phát động hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2013 – 09/11/2023 trên địa bàn Thành phố; xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tiếp tục phổ biến sâu rộng và theo chuyên đề Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2018, có hiệu lực năm 2018, 2019; các chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, về trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức nhà nước, về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

d) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; công khai, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành hoặc soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

e) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tự kiểm tra công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở đoàn, hội trực thuộc và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Tư pháp trước ngày 31/8/2018.

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL năm 2018.

8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 6 tháng cuối năm 2018:

a) Từ kinh phí cấp cho Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố được bố trí trong dự toán chi từ ngân sách thành phố năm 2018 (Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018).

b) Từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở , xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa hợp pháp (nếu có).

d) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể căn cứ theo quy định tại các văn bản ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó./.   

          Đính kèm: Công văn số 7338/UBND-PCNC

/PF.Base/file/ckfinder/files/69_ 7338_UBND-NCPC_signed.pdf

Tháng Mười 18, 2018

Nhằm để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, đặc biệt, trang bị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức hội nghị tập huấn tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 cán bộ, công chức là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân ấp, khu phố trên địa bàn huyện tham gia với sự hướng dẫn của Ông Dương Quang Thọ - Báo cáo viên pháp luật thành phố - nguyên Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi tập huấn, các lực lượng tham dự đã được báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và những thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như các giả định, tình huống thực tế thường gặp trong đời sống đã góp phần giúp các đối tượng tham gia tập huấn nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa pháp luật đến gần với nhân dân.