• Tháng Ba 24, 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 234/TTr-NV ngày 19 tháng 3 năm 2021, UBND huyện Cần Giờ đã ra quyết định 280/QĐ UBND ngày 22/3/2021 về phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quyết định huyện Cần Giờ có 44 khu vực bỏ phiếu:

 

⛔Thị trấn Cần Thạnh: có 6 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 001 đến Khu vực bỏ phiếu 006.

 

⛔Xã Long Hoà: có 6 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 007 đến Khu vực bỏ phiếu 012.

 

⛔Xã Thạnh An: có 5 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 013 đến Khu vực bỏ phiếu 017.

 

⛔Xã Lý Nhơn: có 5 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 018 đến Khu vực bỏ phiếu 022.

 

⛔Xã An Thới Đông: có 9 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 023 đến Khu vực bỏ phiếu 031.

 

⛔Xã Tam Thôn Hiệp: có 5 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 032 đến Khu vực bỏ phiếu 036.

 

⛔Xã Bình Khánh : có 8 Khu vực bỏ phiếu, từ Khu vực bỏ phiếu số 037 đến Khu vực bỏ phiếu 044.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện