• Tháng Mười Hai 27, 2018

Ngày 26/9/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Đính kèm: Quyết định số 2434/QĐ-BTP/PF.Base/file/ckfinder/files/2434_QD-BTP_399384(1).pdf