• Tháng Hai 23, 2021

Thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

          Theo đó, năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá đối với 319/322 phường, xã, thị trấn (Quận 2 có 03 phường bị giải tỏa trắng, không thực hiện việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật).

          Kết quả như sau: Năm 2020, có 309/319 phường, xã, thị trấn (tỷ lệ 97 %) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 10/319 phường, xã, thị trấn chưa đạt chuẩn (tỷ lệ 3 %).

         

          * (Đính kèm danh sách đường dẫn công bố kết quả của 24 đơn vị trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện