• September 25, 2020

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1986/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động, như triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”; tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”; tổ chức Toạ đàm “Sự cần thiết, mô hình và giải pháp xây dựng hệ sinh thái PBGDPL trên thiết bị di động tại Việt Nam”.

Tổ chức Hội thảo công bố kết quả rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức Hội thảo về các mô hình, cách thức triển khai PBGDPL có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Phối hợp tổ chức Chương trình “Sức nước ngàn năm” số chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; biên soạn, in ấn, phát hành Tải liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

- Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2020: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Khẩu hiệu tuyên truyền

a) Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

b) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức  ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.

c) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

d) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

đ) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

                                                                                                        Nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1030