• September 9, 2020

Chiều ngày 03/9/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 11, Phòng Tư pháp đã tổ chức tập huấn một số quy định của pháp luật quy định về công tác xây dựng; công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho 53 người là lãnh đạo và công chức tham mưu soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và lãnh đạo và công chức tư pháp Ủy ban nhân dân 16 phường.

 

Buổi tập huấn đã bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho lãnh đạo và công chức tại các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Đồng thời, giúp cho đội ngũ lãnh đạo và công chức tại các cơ quan, đơn vị nắm vững các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật./.