• Tháng Tám 18, 2020

Thực hiện Kế hoạch số  945/KH-UBND ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân phường 06 về xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Kể từ ngày 01/8/2020, Ủy ban nhân dân phường triển khai xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường, vận động các hộ dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thực hiện các hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức tự treo băng rôn, pa nô khẩu hiệu trước nhà, cửa hàng cửa hiệu của cá nhân.

Đối tượng vận động là tất cả các hộ dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn phường./.

   

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện
jc
The target groups are all households, businesses, and business households living and operating in the ward.https://onlinesurveys.onl/