• Tháng Tám 6, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Kế hoạch 7207/KH-UBND ngày 31/7/2018 về tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 (2013 –2023) trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 1374/KH-STP-PBGDPL ngày 19/3/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 tại Sở Tư pháp, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, đáp ứng yêu cầu của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

(Đính kèm Kế hoạch số 3702/KH-STP-PBGDPL ngày 05/08/2020 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020)

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện