• Tháng Tám 4, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3550 /KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn Thành phố năm 2020. Sở Tư pháp xin giới thiệu một số các CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

5. Cán bộ, công chức, viên chức .........(tên đơn vị) nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và tình hình của đơn vị./.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH