• Tháng Ba 6, 2020

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng với thành phần tham dự là Lãnh đạo phòng, ban cơ quan chuyên môn; tổ chức chính trị - xã hội; Hiệu trưởng các trường học; Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng của 15 phường;Chi hội luật gia, Ban Thanh tra nhân dân thuộc 15 phường và Ban công tác Mặt trận 60 khu phố.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh Văn Phòng Thanh tra Thành phố, báo các viên pháp luật Thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là những quy định mới về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; các hành vi tham nhũng theo quy định luật phòng chống tham nhũng; nguyên tắc xử lý tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng…

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13

Việc tuyên truyền phổ biến luật nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay từ cơ sở./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện