• Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 11/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4826/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình  nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện và Quyết định số 4827/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình  nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 02 Quy trình thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện (Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện; Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện); 07 Quy trình thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật; Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở: Thủ tục Bầu hòa giải viên; Thủ tục Bầu tổ trưởng Tổ hòa giải; Thủ tục Thôi làm hòa giải viên; Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên; Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải)

Sở Tư pháp thông tin về các quy trình có liên quan để các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

Đính kèm

+ Quy trình quận, huyện.

+ Quy trình phường, xã, thị trấn.