• Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (theo quy định của Bộ luật Lao động) ở doanh nghiệp như sau:

- Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (hiện nay là 4.180.000 đồng/tháng).

- Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (hiện nay là 3.710.000 đồng/tháng).

- Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (hiện nay là 3.250.000 đồng/tháng).

- Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (hiện nay là 2.920.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trường hợp người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

Nghị định cũng ban hành Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện