• Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và ban hành mẫu Sổ Nhật ký công tác của Quản lý thị trường thay thế mẫu Sổ Nhật ký công tác ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Thông tư số 18/2019/TT-BCT có một số nội dung chính như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường các cấp;

b) Công chức đang làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường bao gồm công chức Quản lý thị trường và công chức chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức Quản lý thị trường.

2. Giải thích các mức độ của hành vi vi phạm:

Cố ý vi phạm, vô ý vi phạm, tái phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Xác định hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường:

Hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm:

a) Chỉ đạo, điều hành;

b) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo;

c) Tuyển dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức;

d) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

đ) Tổ chức hp, hội nghị, hội thảo;

e) Kiểm tra nội bộ;

g) Thông tin, tuyên truyền;

h) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

i) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ;

k) Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

l) Phối hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra;

m) Quản lý, sử dụng ấn chỉ, công cụ hỗ trợ và tài sản, trang thiết bị công;

n) Các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường.

4.  Quy định hoạt động công vụ hằng ngày của công chức làm việc tại các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phải được ghi trong Sổ Nhật ký công tác.

Việc cấp phát, sử dụng Sổ Nhật ký công tác.

5. Về trách nhiệm của công chức, công chức lãnh đạo trong hoạt động công vụ.

6. Những việc không được làm trong hoạt động công vụ.

7. Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

8. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật; Xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; Các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật

9. Chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo; Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo; Xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo

10. Khen thưởng và chế độ ưu đãi trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện