• Tháng Mười Một 22, 2019

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí Thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hánh pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan, xem đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Nhằm để nâng cao trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị và trách nhiệm tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của huyện. Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở, đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao; trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần lựa chọn nội dung phù hợp từng giai đoạn, xác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể tham dự buổi tuyên truyền, đồng thời chọn địa điểm, thời gian thích hợp để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 13 cá nhận đã có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện