• Tháng Sáu 26, 2024

Kế hoạch nhằm cải thiện các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2023; đánh giá, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI của TP trong năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 một cách ổn định, bền vững; lồng ghép, cụ thể hóa hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển TP theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng bộ với kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của UBND TP.

Kế hoạch đã đề ra 3 nhóm giải pháp thực hiện:

Nhóm giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành

- Nâng cao nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của Chỉ số PAPI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP; tăng cường hành động, tạo sự chuyển biến đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

- Chú trọng đổi mới tư duy, hành động cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, đưa việc thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của từng cơ quan, địa phương; gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu.

- Tiếp thu, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền cơ sở gắn việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI vào tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu và cơ quan, địa phương.

- Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác do TP và các ngành, địa phương phát động; đặc biệt là áp dụng tiêu chí để khen thưởng, đánh giá sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn.

- Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HĐND TP, các vị đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện phản biện xã hội, giám sát góp ý cho việc thực hiện hiệu quả hơn các nội dung nâng cao Chỉ số PAPI.    

- Nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ và trong tiếp công dân.

2. Nhóm giải pháp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức các nội dung tuyên truyền cần tập trung trong năm 2024: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trọng tâm là 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển TP; Các quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; Các nội dung thành phần Chỉ số PAPI và giải pháp cải thiện; các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Mục đích của việc khảo sát, kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của Thành phố với Hội nghị đối thoại với Nhân dân ở phường, xã, thị trấn về tình hình hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của người dân ở địa phương; Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, từng nhóm đối tượng và từng khu vực dân cư, chú trọng phát huy tuyên truyền trên các nền tảng số (Cổng/trang thông tin điện tử, fanpage, mạng xã hội), tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan đến với người dân thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền trên  hệ thống loa phát thanh cơ sở, …

3. Nhóm giải pháp cụ thể theo 08 chỉ số nội dung thành phần

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ quyết tâm nâng các chỉ số đã đạt tốt, khắc phục, cải thiện các chỉ số đạt thấp theo chỉ số nội dung; trong đó, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện Chỉ số PAPI.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành tham mưu Kế hoạch thực hiện các nội dung thành phần cụ thể để cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Nguồn (https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/pages/2024-6-12/TPHCM-Cai-thien-Chi-so-Hieu-qua-quan-tri-va-Hanh-ckly0qekgt8qg.aspx)