• Tháng Sáu 26, 2024

Thực hiện Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trên địa bàn Thành phố năm 2024; Kế hoạch số 3215/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố năm 2024, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 25/6/2024, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Công văn số 17/HĐPH về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố năm 2024, theo đó, đề nghị Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

          1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 7364/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-HĐPH ngày 27 tháng  3 năm 2024 về hoạt động năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 460/UBND-NCPC ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2027, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp với mọi thành phần trong xã hội, trọng tâm là công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2024 của Thành phố nói chung và tuyên truyền, phổ biến về nội dung, kết quả Chỉ số PAPI của Thành phố từ Thành phố đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

           2. Tiếp tục đưa nội dung hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quy chế của cơ quan, đơn vị, để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp hàng năm theo Công văn số 2078/UBND-VX ngày 23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung nội dung hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vào Quy chế của cơ quan, đơn vị để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

           3. Chủ động phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật định hướng, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở nơi làm việc; chú trọng các biện pháp và trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

           Đính kèm CV17/HĐPH