• Tháng Hai 1, 2024

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kết quả kiểm tra, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Đoàn Kiểm tra, ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiến hành họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí về nông thôn mới năm 2023. Theo đó, các thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 07/07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện