• Tháng Hai 1, 2024

Ngày 26/01/2024, quận 7 đã thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác triển khai tại địa phương (tài liệu tích hợp trong mã QR và được cung cấp tại cuộc phổ biến).

Đây là cuộc phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tại quận dự, nghe để nắm rõ các nội dung cơ bản của cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã triển khai Kế hoạch số 233-KH/QU ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 5787/KH-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7 trong đó phân công trách nhiệm cho từng cơ quan chuyên môn thực hiện triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 tại Quận 7 để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và phát triển Quận 7 nói riêng./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/q7 tt nq98.jpg

Phòng Tư pháp quận 7- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện