• Tháng Một 31, 2024

Ngày 31/01/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Trưởng Phòng Tư pháp đã chủ trì cuộc họp cùng với 28/32 thành viên Hội đồng, chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức tư pháp – Hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Cuộc họp đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn Huyện; kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Chánh; Triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Huyện năm 2024; Kế hoạch số 09/ KH-UBND ngày 9 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2024.

Cuộc họp đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện