• Tháng Tám 8, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/03/2019 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn Quận 11, nhằm phổ biến, triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận, tạo cơ sở cho việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại địa phương, Phòng Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 243/KH-TP ngày 24/5/2019 về tổ chức tập huấn, triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn quận năm 2019.

Ngày 5/6/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 11, Phòng Tư pháp đã tổ chức Hội nghị chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn quận năm 2019 với sự tham gia của Thủ trưởng và các công chức phụ trách phối hợp giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, công chức Tư pháp, Hộ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Trưởng Công an 16 phường, báo cáo viên pháp luật quận và tuyên truyền viên pháp luật 16 phường.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên pháp luật Thành phố đã phổ biến những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức; trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây tra thiệt hại làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước và các biểu mẫu áp dụng trong công tác bồi thường nhà nước.

Thông qua Hội nghị, giúp các đại biểu tham dự nắm được những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và chấp hành, thực thi, đưa pháp luật vào cuộc sống./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện