• Tháng Năm 6, 2019

Ngày 17/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Quận 5 đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện cán bộ chuyên trách công tác dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên người Hoa trên địa bàn Quận.

Tại Hội nghị, Ông Trần Chí Vĩ, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Dân tộc Thành phố đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An ninh mạng và các chính sách dân tộc. Qua đó, góp phần phổ biến pháp luật đến cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên lĩnh vực an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận./.