• Tháng Bảy 20, 2018
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây; đặc biệt trước sự việc Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương - 981 và các tàu thuyền vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy định bởi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu “Tài liệu tuyên truyền về Công ước Luật Biển” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển./.
Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện