• Tháng Tư 11, 2019

             Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021; Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

              Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 11/3/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-STP-PBGDPL về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với phạm vi và các mục tiêu và yêu cầu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã, phường do Thành phố lựa chọn để chỉ đạo điểm và Ủy ban nhân dân quận, huyện lựa chọn chỉ đạo tại địa phương;

- Các lĩnh vực pháp luật xác định tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, xây dựng.

b) Đối tượng

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm;

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm chất lượng, hiệu quả đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

b) Mục tiêu cụ thể

- 90% Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án;

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

3. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật từ đó tạo sự đồng thuận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

c) Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

Đính kèm QĐ104