• Tháng Tư 5, 2019

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong tư vấn giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2019 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

(đính kèm Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 26/03/2019)

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện