• Tháng Bảy 12, 2018
Chiều ngày 27/6/2018, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã dự và chủ trì buổi lễ. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về hương ước, quy ước, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục và pháp luật Đỗ Xuân Lân cho biết, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao cho Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 (theo Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 24/5/2013 ban hành Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp). Trong phạm vi trách nhiệm được giao, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên cả nước, chú trọng hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc của địa phương trong quản lý, thực hiện hương ước, quy ước. Bộ Tư pháp đã có các Công văn đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu thực hiện sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước nhằm loại bỏ các quy định trái đạo đức, phong tục, tập quán, phân biệt đối xử với phụ nữ trong hương ước, quy ước. Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn về công tác này. Đồng chí Đỗ Xuân Lân cũng nêu cụ thể những nhiệm vụ quản lý nhà nước bàn giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đó là: Nhiệm vụ chỉ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, quản lý nhà nước công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg; Nhiệm vụ chỉ trì thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Nhiệm vụ phối hợp, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung và Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phương, thị trấn năm 2004 nói riêng có liên quan đến hương ước, quy ước với ý nghĩa là nội dung của dân chủ ở cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong thời gian qua, dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, công tác xây dựng và thực hiện hương ước đã bước đầu đạt được kết quả. Công tác này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong tự quản của cộng đồng, nhờ đó hương ước, quy ước trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc điều chỉnh những mối quan hệ nội bộ trong phạm vi thôn, làng, tổ dân phố… Trong tình hình mới, để đảm bảo phù hợp mục đích, tính chất của công tác xây dựng và thực hiện hương ước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện bàn giao nhiệm vụ này. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tin tưởng rằng, dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sẽ ngày càng bài bản, hiệu quả, phát huy được vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thách thức, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời mong rằng, Bộ Tư pháp sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tốt công tác này.[img]http://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/PF.Base/file/attachment/2018/07/e833a7fe9a1fb076d69a56845cc3d82c_view.jpg[/img]
Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện