Quận 5 Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc...

       Thực hiện công văn số 102/STP-THPL ngày 07/01/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí...

Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ...

Ngày 16/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP...

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ...

QUẬN TÂN PHÚ VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁP LUẬT

Tiếp tục thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, ngày 06/01/2020 Phòng Tư pháp...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...

Quận 5 Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc...

       Thực hiện công văn số 102/STP-THPL ngày 07/01/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí...

Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ...

Ngày 16/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP...

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ...

QUẬN TÂN PHÚ VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁP LUẬT

Tiếp tục thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, ngày 06/01/2020 Phòng Tư pháp...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...