Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định...

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật quý III-2019, sáng...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Thực hiện chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số...

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn...

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc tổ chức...

HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN...

Thực hiện Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện  về Tổ chức Hội...

Huyện Bình Chánh Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật và Điều lệ...

Phòng Tư pháp phối hợp Hội Nông dân Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh tổ chức hội thi tìm...

Phường 6, Quận 11 tổ chức phổ biến “Bộ tiêu chí ứng xử trong...

Nhằm củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định...

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật quý III-2019, sáng...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Thực hiện chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số...

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn...

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc tổ chức...

HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN...

Thực hiện Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện  về Tổ chức Hội...

Huyện Bình Chánh Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật và Điều lệ...

Phòng Tư pháp phối hợp Hội Nông dân Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh tổ chức hội thi tìm...

Phường 6, Quận 11 tổ chức phổ biến “Bộ tiêu chí ứng xử trong...

Nhằm củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản...