QUẬN 3 TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG...

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và...

QUẬN 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT...

Ngày 30/5/2019, tại Hội trường Liên đoàn lao động Quận 3, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Luật...

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống...

Ngày 30/5/2019, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo...

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi...

Ngày 30/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối...

Quận 3 tổ chức Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ...

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ...

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo...

Ngày 29/5/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận tổ chức tập huấn...

QUẬN 3 TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG...

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và...

QUẬN 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT...

Ngày 30/5/2019, tại Hội trường Liên đoàn lao động Quận 3, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Luật...

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống...

Ngày 30/5/2019, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo...

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi...

Ngày 30/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối...

Quận 3 tổ chức Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ...

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ...

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo...

Ngày 29/5/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận tổ chức tập huấn...