Cần Giờ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác...

Cần Giờ ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ...

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường...

Cần Giờ tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và khảo...

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 18 tháng 4 năm 2019, Bà Đoàn...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề...

             Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng...

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ...

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành...

Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác xử lý vi...

Ngày 28/3/2019, quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành...

Cần Giờ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục...

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác...

Cần Giờ ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ...

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường...

Cần Giờ tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và khảo...

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 18 tháng 4 năm 2019, Bà Đoàn...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề...

             Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng...

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ...

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành...

Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác xử lý vi...

Ngày 28/3/2019, quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành...