Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày...

Để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường,...

Cần Giờ tổ chức tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Cần Giờ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo...

Sáng nay, ngày 22 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng...

Cần Giờ xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phổ biến dịch vụ công trong giải...

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành...

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày...

Để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường,...

Cần Giờ tổ chức tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Cần Giờ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo...

Sáng nay, ngày 22 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng...

Cần Giờ xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phổ biến dịch vụ công trong giải...

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành...

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...