Cần Giờ xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phổ biến dịch vụ công trong giải...

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành...

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư...

         Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP...

Cần Giờ tổ chức giao ban công tác Tư pháp Quý IV năm 2018

Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức giao ban công tác...

Bộ Tư pháp công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa...

Ngày 26/9/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính...

Cần Giờ xét công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phổ biến dịch vụ công trong giải...

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành...

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư...

         Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP...

Cần Giờ tổ chức giao ban công tác Tư pháp Quý IV năm 2018

Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức giao ban công tác...

Bộ Tư pháp công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa...

Ngày 26/9/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính...