Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư...

         Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP...

Cần Giờ tổ chức giao ban công tác Tư pháp Quý IV năm 2018

Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức giao ban công tác...

Bộ Tư pháp công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa...

Ngày 26/9/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính...

Cần Giờ tổ chức triển khai, chuẩn bị công tác kiểm tra, xét công...

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Cần Giờ...

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng,...

Thực hiện Kế hoạch số 11796/KH-STP-PBGDPL ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp, sáng ngày 13/12/2018, Sở Tư pháp...

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối...

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn...

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư...

         Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP...

Cần Giờ tổ chức giao ban công tác Tư pháp Quý IV năm 2018

Sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức giao ban công tác...

Bộ Tư pháp công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa...

Ngày 26/9/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BTP v/v công bố thủ tục hành chính...

Cần Giờ tổ chức triển khai, chuẩn bị công tác kiểm tra, xét công...

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Cần Giờ...

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng,...

Thực hiện Kế hoạch số 11796/KH-STP-PBGDPL ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp, sáng ngày 13/12/2018, Sở Tư pháp...