Cần Giờ tổ chức truyền thông Nghị quyết 21 của Trung ương về...

Thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp với các đơn vị về truyền thông công tác dân số trên...

Quận 4 triển khai các quy định về phân loại chất thải rắn sinh...

Sáng ngày 27/6/2019, Ủy ban Nhân dân Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND...

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi...

 Ngày 04/7/2019, Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác...

Quận 6 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống ma túy

Ngày 10/7/2019, Phòng Tư pháp Quận 6 tổ chức Hội nghi phổ biến Luật phòng, chống ma túy cho người...

Quận 11 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng...

Nhằm tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa hành vi...

Quận 11 tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Trách nhiệm...

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/03/2019 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện công...

Cần Giờ tổ chức truyền thông Nghị quyết 21 của Trung ương về...

Thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp với các đơn vị về truyền thông công tác dân số trên...

Quận 4 triển khai các quy định về phân loại chất thải rắn sinh...

Sáng ngày 27/6/2019, Ủy ban Nhân dân Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND...

Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi...

 Ngày 04/7/2019, Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác...

Quận 6 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống ma túy

Ngày 10/7/2019, Phòng Tư pháp Quận 6 tổ chức Hội nghi phổ biến Luật phòng, chống ma túy cho người...

Quận 11 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng...

Nhằm tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa hành vi...

Quận 11 tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Trách nhiệm...

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/03/2019 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện công...