Bản tin điện tử cải cách hành chính số 06/2024 (từ ngày 05/02/2024...

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử cải cách...

Cần Giờ tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn...

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã,...

Quận 7 tổ chức phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm...

Ngày 26/01/2024, quận 7 đã thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc...

Huyện Bình Chánh tổ chức Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, ...

Ngày 31/01/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

Huyện Bình Chánh tổ chức Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận...

 
Sáng ngày 31/01/2024, đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá...

Quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền quy định về nghĩa vụ quân...

Ngày 27/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền bằng hình thức biểu diễn tiểu phẩm “Con...

Cần Giờ tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn...

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã,...

Huyện Bình Chánh tổ chức Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, ...

Ngày 31/01/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

Huyện Bình Chánh tổ chức Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận...

 
Sáng ngày 31/01/2024, đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá...

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 04/2024 (từ ngày 22/01/2024...

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử cải cách...

Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp xã,...

Sáng ngày 27/01/2024, Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác...

Huyện Bình Chánh tổ chức phổ biến kiến thức Quốc phòng và an...

Ngày 18, 19, 23/01 năm 2024, Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật  Huyện Bình Chánh...