Tài liệu tuyên truyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy”...

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn...

Cần Giờ tổ chức tập huấn kiến thức tiền hôn nhân năm 2020

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp...

Cần Giờ tổ chức tập huấn công tác người Cao tuổi

Ngày 26/6/2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn...

Quận 11 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân phường 6 về Tổ chức hội thi “Hòa...

Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày...

Ngày 10/6/2020, Phòng Tư pháp Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020...

Quận 9 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 16/2020/NĐ-CP...

Căn cứ Kế hoạch 1040/KH-STP ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển...

Tài liệu tuyên truyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy”...

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn...

Cần Giờ tổ chức tập huấn kiến thức tiền hôn nhân năm 2020

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp...

Cần Giờ tổ chức tập huấn công tác người Cao tuổi

Ngày 26/6/2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn...

Quận 11 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân phường 6 về Tổ chức hội thi “Hòa...

Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày...

Ngày 10/6/2020, Phòng Tư pháp Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020...

Quận 9 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 16/2020/NĐ-CP...

Căn cứ Kế hoạch 1040/KH-STP ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển...