QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP...

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTgCP Phê duyệt...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI...

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...

HUYỆN NHÀ BÈ TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP CÁC XÃ, THỊ TRẤN...

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của công tác Tư pháp, hộ tịch tại các xã,...

HUYỆN NHÀ BÈ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN...

Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Hội đồng phối hợp phổ...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP...

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTgCP Phê duyệt...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI...

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG...

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt...

HUYỆN NHÀ BÈ TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP CÁC XÃ, THỊ TRẤN...

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của công tác Tư pháp, hộ tịch tại các xã,...

HUYỆN NHÀ BÈ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN...

Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Hội đồng phối hợp phổ...