September 28, 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021,

Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn 2018 - 2021, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung Kế hoạch 2686/KH-UBND phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chủ động xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch 2686/KH-UBND giai đoạn 2018 – 2021 và năm 2018 trong ngành, trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở đoàn, hội; dự toán kinh phí ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021 cho công tác PBGDPL gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Tổ chức thực hiện các Đề án PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021:

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn gửi Sở Tư pháp có ý kiến trong quý III/2018. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

          b) Sở Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng, tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa PBGDPL.

          c) Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo chung thực hiện các Kế hoạch, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thí điểm bổ sung chức năng, nhiệm vụ thực hiện công việc phục vụ cho tổ chức hoạt động PBGDPL cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và một số quận, huyện tiêu biểu đi hợp tác, học tập kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL ở nước ngoài.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2015 - 2018”: tổ chức lễ ra mắt và vận hành chính thức Cổng Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật TP. Hồ Chí Minh (trong đó có Tủ sách pháp luật điện tử); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này đến năm 2021.

6. Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ/Phòng Nội vụ điều chỉnh, bổ sung kiện toàn tổ chức và Quy chế Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, quận, huyện theo tinh thần đổi mới của Kế hoạch 2686/KH-UBND.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về PBGDPL và các nhiệm vụ có liên quan PBGDPL khác được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công, trong đó, cần chú trọng các nội dung sau:

a) Phát động hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2013 – 09/11/2023 trên địa bàn Thành phố; xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tiếp tục phổ biến sâu rộng và theo chuyên đề Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2018, có hiệu lực năm 2018, 2019; các chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, về trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức nhà nước, về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

d) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; công khai, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành hoặc soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

e) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tự kiểm tra công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở đoàn, hội trực thuộc và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Tư pháp trước ngày 31/8/2018.

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL năm 2018.

8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 6 tháng cuối năm 2018:

a) Từ kinh phí cấp cho Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố được bố trí trong dự toán chi từ ngân sách thành phố năm 2018 (Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018).

b) Từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở , xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa hợp pháp (nếu có).

d) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể căn cứ theo quy định tại các văn bản ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó./.   

          Đính kèm: Công văn số 7338/UBND-PCNC

/PF.Base/file/ckfinder/files/69_ 7338_UBND-NCPC_signed.pdf

September 28, 2018

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và kiến thức pháp luật liên quan đến các vấn đề về tranh chấp đất đại, ô nhiễm môi trường, hôn nhân gia đình... cho người dân trên địa bàn huyện. Sáng nay, ngày 28 thánh 9 năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ và Ủy ban nhân dân xã Long Hòa phối hợp cùng Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Long Hòa với sự tham gia tư vấn của các Luật sư trên địa bàn thành phố và đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn trên địa bàn huyện đã thu hút hơn 100 lượt người tham gia.

September 18, 2018

Nhằm kiểm tra kiến thức của các cá nhân thực hiện công tác lãnh đạo, tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các hòa giải viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, hình thức, biện pháp hòa giải, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân giúp mọi người có ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật, góp phần hạn chế xung đột, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Sáng nay ngày 18/9/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ  đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức và “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 thu hút hơn 250 thí sinh và cổ động viên tham gia. Qua hội thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phần thi tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức và 05 giải cho các tập thể xuất sắc trong phần thi "Hoà giải viên giỏi" năm 2018.

 

September 5, 2018

          Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020; ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo các đơn vị thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ như:
         - Thực hiện rà soát việc ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách.
         - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật được phân công phụ trách theo Thông báo số 124/TP-HĐĐG của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật về phân công phụ trách theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ và các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2017 của cán bộ, công chức được phân công theo dõi, tham mưu nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp tại địa phương, đơn vị.
         - Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định và tiến độ của Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
         - Chọn Xã Lý Nhơn thực hiện mô hình điểm 03 năm (năm 2018 đến năm 2020) về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với công tác xây dựng nông thôn mới đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung mô hình điểm.
        - Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 đảm bảo việc  thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trước khi trình Hội đồng xem xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Sau khi đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo điểm về mô hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở; thực hiện việc niêm yết, công bố kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
       - Giao Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời tham mưu bố trí kinh phí cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật và nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.
       - Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp theo quy định.
       3. Tiến độ thực hiện:
      3.1. Giao Phòng Tư pháp thực hiện nội dung sau:
      + Thực hiện báo cáo nhanh về tình hình thực hiện công tác đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 và danh sách cấp xã thực hiện mô hình điểm 03 năm gửi về Sở Tư pháp (trước 31/8/2018).
      + Thông tin lịch dự kiến tổ chức đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018 của các xã, thị trấn gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 05/12/2018) để Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể liên quan bố trí cùng tham dự buổi đánh giá của Huyện.
     + Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cải thiện, khắc phục (nếu có) trong quá trình thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (dự kiến tổ chức trước 20/12/2018).
     + Tập hợp và gửi 01 bộ hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của huyện về Sở Tư pháp (trước ngày 25/01/2019) bao gồm: Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Báo cáo kết quả công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn (đính kèm 01 bộ hồ sơ đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).
      3.2. Giao các đơn vị thành viên Hội đồng và Ủy nhân dân xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện chung trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL và gửi về Phòng Tư pháp (trước ngày 08/11/2018).
      3.3. Ngoài ra, đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện trình tự, thủ tục rà soát, tự đánh giá đề nghị công nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 gửi Phòng Tư pháp ttrước ngày 05/01/2019./.
 

September 5, 2018

Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn 2018 - 2021, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các Kế hoạch của Thành phố và huyện các năm tiếp theo, Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung như:

1.Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung Kế hoạch số 3085/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Chủ động xây dựng và ban hành văn bản triển khai Kế hoạch số 3085/KH-UBND giai đoạn 2018 – 2021 và năm 2018 trong ngành, trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở đoàn, hội (hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch PBGDPL năm 2018 đã ban hành từ đầu năm cho phù hợp với Kế hoạch 3085/KH-UBND) trước ngày 05/9/2018; dự toán kinh phí ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021 cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí theo quy định và hướng dẫn của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

3. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021, đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

a) Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn gửi Phòng Tư pháp có ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Trên cơ sở ý kiến của Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Luật gia huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật, đánh giá kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2016; trên cơ sở ý kiến các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể dự họp, phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu tư vấn cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 -2021. Việc thực hiện Đề án xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 -2021 phải đảm bảo đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, việc huy động, sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) cho Đề án phải thể hiện rõ hiệu quả xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật, giảm chi ngân sách; kết quả thực hiện phải có ý nghĩa trong việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cơ chế ưu đãi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo chung thực hiện các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 (không thành lập Ban Chỉ đạo riêng) đề xuất Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ra quyết định thành lập Ban Điều hành thực hiện các Kế hoạch/Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nêu tại Kế hoạch 3085/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018; kèm dự thảo quy chế phối hợp (chung) của các thành viên trong Ban Điều hành để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các Đề án. Trong trường hợp đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành các kế hoạch, thực hiện Đề án trước tháng 8/2018 liên quan đến thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đề nghị cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thực hiện rà soát và nhanh chóng thực hiện thủ tục giải thể và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày 25/8/2018.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2015 – 2018” trong năm 2018. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này đến năm 2021.

5. Phòng Tư pháp tiến hành rà soát phối hợp với Phòng Nội vụ điều chỉnh, bổ sung kiện toàn tổ chức và Quy chế Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện theo hướng bổ sung các quy định về trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cơ quan thường trực và từng thành viên theo tinh thần đổi mới của Kế hoạch 3085/KH-UBND.

6. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ mới nêu trên, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật khác được Ủy ban nhân dân huyện phân công, trong đó, cần chú trọng các nội dung sau:

a) Phát động hưởng ứng phong trào thi đua theo Kế hoạch số 7207/KH-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2013 – 09/11/2023 trên địa bàn huyện đến từng tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và đến năm 2023, trước mắt là xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tiếp tục phổ biến sâu rộng và theo chuyên đề Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2018, có hiệu lực năm 2018, 2019; các chủ trương, quan điểm, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2018; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở; lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội; y tế; thuế; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; hình sự; an toàn giao thông; quy chế dân chủ ở cơ sở; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; luật trẻ em; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; quốc phòng – an ninh; nghĩa vụ quân sự... và các nội dung phát sinh đột xuất từ tình hình thực tế (nếu có) liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

c) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, về trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức nhà nước, về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

d) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cấp và duy trì có hiệu quả mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện; đăng tải thông tin pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý; công khai, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành hoặc soạn thảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp đủ tài liệu, khai thác triệt để ưu thế của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

e) Việc tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 3085/KH-UBND nêu tại Công văn này.

7. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018:

a) Từ kinh phí cấp cho Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được bố trí trong dự toán chi từ ngân sách huyện năm 2018.

b) Từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở , xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa hợp pháp (nếu có).

d) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể căn cứ theo quy định tại các văn bản ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó.

 

Tháng Tám 30, 2018

Nhằm để nâng cao hiệu quả công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ đã tổ chức 07 buổi tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại xã, thị trấn thu hút hơn 430 người tham gia. Qua buổi tập huấn, các lực lượng tham dự đã được báo cáo viên hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ và những thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải cơ sở cũng như các giả định, tình huống thực tế thường gặp trong đời sống. Qua đó đã góp phần giúp các đối tượng nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở trong quá trình thực hiện hòa giải và tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn.

Tháng Tám 29, 2018

Nhằm giúp Nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt, hiểu đúng thực chất dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và những lợi ích khi thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những thông tin và luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, xúi giục, lôi kéo ngừng việc, biểu tình, có hành vi trái pháp luật ảnh hướng đến quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của chính người lao động. Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông và Bình Khánh tổ chức 02 buổi thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho đội ngũ tuyên truyền viên, Ban nhân dân ấp, đặc biệt là người lao động của huyện Cần Giờ đang làm việc tại công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Tháng Tám 24, 2018
Ngày 08/8/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giở đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 7 tháng đầu năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cùng 28 thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng tham dự.Trong Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng trong 7 tháng đầu năm năm 2018 cũng như góp ý kế hoạch hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Qua Hội nghị, Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng đề nghị các đơn vị thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò của các cá nhân, tập thể trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiêm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Đồng thời phân công Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát, tăng cường đầu tư và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật, bảo đảm khai thác, quản lý tủ sách pháp luật theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, trang bị kiến thức pháp luật cho các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở góp phần hạn chế những mâu thuẩn phát sinh trong nhân dân và tránh khiếu kiện đông người.

Tháng Tám 23, 2018

Ngày 13/7/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn Quận năm 2018 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 15 phường cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, Trưởng các Khu phố và Tổ dân phố trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã giới thiệu thực trạng các tệ nạn xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; một số loại ma túy, chất gây nghiện và quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS.

Thông qua Hội nghị, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS; động viên, khuyến khích người dân cùng tham gia bài trừ tệ nạn xã hội, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; giúp người mại dâm hoàn lương thay đổi hành vi, tạo công việc làm ổn định cuộc sống./.

 

                                                

Tháng Tám 16, 2018

Nhằm đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong giai đoạn hiện nay, gắn PBGDPL với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện; tiếp tục tổ chức thi hành chính xác, đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật về PBGDPL và phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể của Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021,

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 2686/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021, trong đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mới, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố, trong đó, có những nội dung, định hướng mới đáng chú ý như sau:

1. “Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”:

- Quán triệt và xác định rõ Hội đồng phối hợp PBGDPL là “cơ quan tư vấn” cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND cùng cấp về công tác PBGDPL và huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL để có giải pháp phù hợp để kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, giao nhiệm vụ và kinh phí cho các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc công tác PBGDPL là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký chỉ bố trí để chi các nội dung theo đúng quy định tại Điều 4 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Sở Tư pháp, người làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp – hộ tịch trong tham mưu, điều phối, quản lý việc tổ chức các hoạt động PBGDPL.

Các chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo điều hành về PBGDPL đều phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành, đối với các vấn đề lớn phải được Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố/quận, huyện thông qua và tư vấn cho UBND Thành phố/quận, huyện, Chủ tịch UBND Thành phố/quận.

- Thí điểm bổ sung chức năng, nhiệm vụ thực hiện công việc phục vụ cho tổ chức hoạt động PBGDPL (như biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo...) cho một đơn vị sự nghiệp đã có trực thuộc Sở Tư pháp nhằm tổ chức công việc hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc không thành lập đơn vị mới và không bổ sung biên chế.

2. Không thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện từng kế hoạch/đề án PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021 riêng lẻ kể cả các Kế hoạch/Đề án thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg (đã thành lập thì giải thể), Lãnh đạo Thường trực UBND Thành phố/quận, huyện phụ trách công tác tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố/ quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, điều phối việc thực hiện các Đề án để đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh bỏ sót hoặc dàn trải, trùng lắp gây lãng phí ngân sách và ra quyết định thành lập Ban Điều hành kế hoạch/đề án do Lãnh đạo Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp làm Trưởng ban, Lãnh đạo các đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo các đơn vị phối hợp làm Phó Trưởng ban.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật khác, các cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch/đề án xã hội hóa công tác PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021; kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2014 – 2016 do Hội Luật gia Thành phố chủ trì thực hiện.

4. Kinh phí

- Chủ động cân đối bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch này trong dự toán chi hàng năm.

- Các sở, ngành, đoàn thể được giao chủ trì thực hiện đề án, kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện đề án, kế hoạch.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp dự toán kinh phí (ngoài khoán) để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL.

5. Giao cho các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cấp huyện, xã tổ chức triển khai và báo cáo kết quả hàng năm và cả giai đoạn về  Sở Tư pháp để báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tư pháp.

6. Giao Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên UBND Thành phố hoàn thiện và ký ban hành các Kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm từ 2018 – 2021.

7. Phấn đấu đạt được điểm số cao trên tất cả các tiêu chí đánh giá, chủ động đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao điểm số đối với chỉ tiêu, tiêu chí đạt điểm số thấp theo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP./.