Hướng dẫn thực hiện công tác trọng tâm phổ biến, giáo dục pháp...

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5 2017 của Thủ tướng Chính...

Cần giờ tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân năm...

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và kiến thức pháp luật liên quan đến các vấn đề về tranh chấp...

Cần giờ tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ công chức...

Nhằm kiểm tra kiến thức của các cá nhân thực hiện công tác lãnh đạo, tham mưu tổ chức...

Cần giờ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn...

          Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn...

Cần giờ triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng...

Để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn...

Cần giờ tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ và kỹ năng...

Nhằm để nâng cao hiệu quả công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp...